PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF TAQWA

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam (Qs. Ali Imran : 102)  Seorang hamba tidak dapat mencapai derajat taqwa (muttaqin) sehingga meninggalkan apa yang tidak berdosa , semata-mata karena khawatir terjerumus dalam dosa (H.R. At-Tirmidzi, Ibnu Majah) Islam sebagai agama yang Rahmatan lil ‘alamin mengajarkan kepada kita […]

Read more